Statut

Download "Statut DVD Šestine"


 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 70/97.) a u svezi s člankom 19. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99.) Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva ŠESTINE na sjednici  održanoj 24.03.2007. godine donijela je

 

 

 

S T A T U T

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

ŠESTINE

 

 

 

I     OSNOVNE ODREDBE

 

 

Članak 1.
 

            Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva; trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; presta, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

 

 

 

Članak 2.

 

            Dobrovoljno vatrogasno društvo ŠESTINE (u daljnjem tekstu: Društvo) dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku glede zaštite od požara i vatrogastva.

 

 

Članak 3.

 

            Naziv Društva je : Dobrovoljno vatrogasno društvo ŠESTINE.
            Skraćeni naziv Društva je: DVD ŠESTINE
            Sjedište Društva je: ZAGREB, Šestinski vijenac 2
Društvo djeluje u području grada Zagreba, te sukladno članku 36 Zakona o vatrogastvu Republike Hrvatske.

 

 

Članak 4.

 

            DVD ŠESTINE je stručna i humanitarna udruga koja obavlja vatrogasnu djelatnost od interesa za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku, registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
            DVD ŠESTINE je neprofitna pravna osoba.

 

 

Članak 5.

 

            Društvo ima znak, amblem i zastavu, izgled kojih je u skladu s propisom, pravilnikom i Statutom Hrvatske vatrogasne zajednice.

 

 

Članak 6.

 

            Društvo ima pečat.
            Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 18 i 30 mm s ispisanim tekstom uz rub pečata ''Dobrovoljno vatrogasno društvo Šestine''. U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak.

 

 

Članak 7.

 

            Društvo zastupaju predsjednik, izvršni dopredsjednik, tajnik i zapovjednik. Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

 

II     CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

 

 

Članak 8.

 

            Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja zaštite od požara i vatrogastva u Gradu Zagrebu kao i ostvarivanje humanitarnih, ekoloških i sportskih programa u korist građana Gradske četvrti Podsljeme i Grada Zagreba.
            Društvo se može osnovati i djelovati ako, kao ustrojstveni oblik djelovanja određen ovim Statutom ima vatrogasnu postrojbu.
            Vatrogasna postrojba iz prethodnog stavka, prema Zakonu o vatrogastvu RH ima položaj vatrogasne postrojbe.

 

Članak 9.

 

            Djelatnosti Društva jesu:

 1. planirati rad i razvitak zaštite od požara i vatrogastva,
 2. pripremati i osposobljavati vatrogasnu postrojbu za obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno Zakonu,
 3. aktivno raditi na povećanju broja članova, poglavito mladeži,
 4. redovito osposobljavati svoje članove, pogotovo mladež,
 5. sudjelovati u preventivnim aktivnostima iz zaštite od požara i vatrogastva,
 6. organizirati stručna predavanja i vježbe za svoje članove,
 7. pripremati članove za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima,
 8. upravljati vatrogasnim objektima kojih je Društvo vlasnik i korisnik,
 9. poduzimati mjere i stvarati uvjete za unapređivanje stručnog rada,
 10. skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Društva,
 11. ukupnom aktivnosti Društva poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje zaštitom od požara i vatrogastvom,
 12. sudjelovati u provođenju aktivnosti na zaštiti prirode i okoliša,
 13. aktivno sudjelovati u ostvarenju aktivnosti planiranih vlastitim programom rada i programom rada Vatrogasne zajednice Grada Zagreba,
 14. surađivati sa susjednim vatrogasnim društvima,
 15. provoditi aktivnosti od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo, poglavito tijekom ''Mjeseca zaštite od požara'',
 16. obavljati i druge poslove iz zaštite od požara i vatrogastva od interesa Društva, koji proizlaze iz zakonskih propisa, programa i planova Vatrogasne zajednice Grada Zagreba i Hrvatske vatrogasne zajednice.
 17. vršiti humanitarne akcije na području Gradske četvrti Podsljeme i šire

 

Članak 10.

 

            Rad Društva je javan. Javnost rada Društva ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, te:

 1. pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 2. putem sredstva javnog priopćavanja,
 3. putem Internet stranica Društva

 

 

 

 

 

 

III     ČLANSTVO U DRUŠTVU

 

 

Članak 11.

 

            Članstvo u Društvu je dobrovoljno, ali je obveza svakog člana aktivno provoditi odredbe Statuta Društva.
            Svaki građanin Republike Hrvatske pod jednakim uvjetima utvrđenim Statutom i Zakonom može postati članom Društva.

 

 

Članak 12.

 

            Članom Društva postaje se upisom u Registar članova (Matična Knjiga Društva) kojeg vodi tajnik Društva, a na temelju pristupnice.
            Članovima Društva izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisan je Pravilnikom o vatrogasnoj iskaznici Hrvatske vatrogasne zajednice.
            Članove prima Upravni odbor na temelju pristupnice pojedinog člana.

 

Članak 13.

 

            Članovi mogu biti:

 1. redoviti,
 2. veterani,
 3. počasni,
 4. pomažući,
 5. mladež.

 

 

 

Članak 14.

 

            Redoviti članovi Društva su oni članovi koji imaju mjesto stanovanja u području intervencije Društva, a nisu mlađi od 18 godina.
            Veterani su članovi Društva koji imaju 50 ili više godina staža u Društvu.
            Počasnim članom Društva može postati onaj član, kojeg na prijedlog Upravnog odbora za osobite zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadaća Društva izabere Skupština.
            Pomažućim članom može postati čestita fizička ili pravna osoba, koja svojim materijalnim dobrima i aktivnošću pomaže i sudjeluje u ostvarivanju zadaća Društva.
            Mladež može steći članstvo u Društvu u dobi od navršenih šest do navršenih osamnaest godina, koji pristupe u članstvo Društva na način propisan u članku 12. Statuta uz pristanak roditelja ili staratelja.
            Ne može se biti istovremeno član dva ili više dobrovoljnih vatrogasnih društva.

 

 

Članak 15.

 

            Za osnivanje i obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo mora sukladno Zakonu o vatrogastvu imati vatrogasnu postrojbu.
            Članovi vatrogasne postrojbe su redoviti članovi, zdravstveno sposobni i stručno osposobljeni za zvanje najmanje vatrogasca.
            Vatrogasna postrojba mora imati najmanje deset članova, a ako je određena Planom zaštite od požara Grada Zagreba mora imati najmanje dvadeset članova sa potrebnom opremom.

 

 

 

Članak 16.

 

            Društvo u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati sekcije.
            Sekcije nemaju status pravne osobe.
            Društvo je dužno prijaviti osnivanje i djelovanje sekcije tijelu državne uprave kod kojeg je registrirano u roku od 15 dana od dana osnivanja.
            Odluku o osnivanju sekcije donosi Skupština Društva. Odluka o osnivanju sekcije sadrži odredbu o nazivu i sjedištu sekcije, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije.

 

Članak 17.

 

            Prava i obveze članova su:

 1. sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva,
 2. pridržavati se odredaba Statuta Društva,
 3. obavljati aktivnosti iz programa rada Društva,
 4. čuvanje i podizanje ugleda Društva,
 5. čuvanje materijalnih dobara Društva i izvršavanje preuzetih obveza.

 

 

Članak 18.

 

            Članstvo u Društvu prestaje:

 1. dragovoljnim istupom,
 2. brisanjem
 3. isključenjem.

 

Članak 19.

 

            Društvo se može udružiti u Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba, te putem Vatrogasne zajednice Grada Zagreba u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.
            Odluke o udruživanju donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

 

 

 

 

IV     TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 20.

 

            Tijela Društva su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Izvršni odbor,
 4. Zapovjedništvo,
 5. Nadzorni odbor,
 6. Stegovna komisija.

 

 

SKUPŠTINA

 

 

Članak 21.

 

            Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.
            Skupštinu sačinjavaju svi članovi Društva.

 

Članak 22.

 

            Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovite, izborne, svečane i izvanredne.
            Skupština redovito zasjedanja najmanje jednom tijekom godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
            Svečana sjednica Skupštine saziva se prigodom obilježavanja jubilarne obljetnice ili nekog drugog značajnog događaja vezanog za Društvo.
            Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu.
            U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice. Upravni odbor je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu. Upravni odbor je dužan sazvati Skupštinu kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva ili Nadzorni odbor Društva. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je ovlaštena osoba predlagatelja (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 23.

 

            Skupštini predsjedava predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti izvršni dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i izvršnog dopredsjednika Društva, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
            O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Društva.

 

 

Članak 24.

 

            Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

 

Članak 25.

 

            Skupština Društva:

 1. donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 2. donosi poslovnik o radu Skupštine,
 3. donosi godišnji program rada, financijski plan i po potrebi rebalans, te završni račun,
 4. donosi i druge akte važne za rad Društva,
 5. donosi odluku o udruživanju u vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu,
 6. bira i razrješava dužnosti članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovne komisije i Zapovjedništva,
 7. bira i razrješava dužnosti predsjednika i dopredsjednika Društva, te zapovjednika i zamjenika zapovjednika,
 8. razmatra i usvaja izvješća o radu Društva,
 9. daje smjernice za rad Društva,
 10. bira i opoziva zastupnike u Skupštinu Vatrogasne zajednice Grada Zagreba,
 11. donosi odluke o rashodovanju, prenošenju ili otuđivanju nepokretne imovine,
 12. odlučuje o prestanku rada Društva,
 13. odlučuje o osnivanju i ukidanju sekcije Društva,
 14. obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

 

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

 

Članak 26.
           

            Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Društva.

 

 

Članak 27.

 

            Upravni odbor čini 11 (jedanaest) članova.
            Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
            Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.
            Upravni odbor odlukom može kooptirati u svoje članstvo do 1/3 od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

 

 

Članak 28.

 

            Upravni odbor provodi odluke Skupštine, a posebice:

 1. Upravni odbor bira i imenuje izvršnog dopredsjednika Društva, tajnika i blagajnika Društva,
 2. saziva Skupštinu Društva,
 3. utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini Društva na razmatranje i prihvaćanje,
 4. brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva,
 5. podnose izvješće o radu Skupštini Društva,
 6. daje smjernice svojim zastupnicima u Vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba,
 7. obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Društva,
 8. daje ovlaštenja za zastupanje i predstavljanje Društva,
 9. bira 10 članova zapovjedništva.

 

 

 

Članak 29.

 

            Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.
            Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuju ili predsjednik ili izvršni dopredsjednik, ili tajnik Društva, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

 

Članak 30.

 

            Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.
Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

 

Članak 31.

 

Nadzorni odbor Društva prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Društva i tijelo čiji je rad nadziran.
Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora i Zapovjedništva Društva.
Nadzorni odbor utvrđuje da je djelatnost Društva u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva, te o tome podnosi izvješće Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
Nadzire svaku odluku Upravnog odbora.

 

 

Članak 32.

 

            Nadzorni odbor ima pet članova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
            Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
            Nadzorni odbor donosi odluku većinom glasova članova Nadzornog odbora.

 

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

 

 

Članak 33.

 

            Predsjednik Društva bira Skupštinu na mandat od četiri godine. Predsjednik Društva je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

            Predsjednik :

 1. zastupa Društvo,
 2. pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora Društva,
 3. može pokrenuti stegovni postupak,
 4. rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,
 5. naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 6. predstavlja i zastupa Društvo u domovini i inozemstvu,
 7. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

 

 

 

IZVRŠNI DOPREDSJEDNIK

 

 

Članak 34.

 

            Izvršnog dopredsjednika bira Skupština na razdoblje od četiri godine.

            Izvršni dopredsjednik :

 1. zamjenjuje predsjednika Društva u odsutnosti,
 2. zastupa Društvo,
 3. može pokrenuti stegovni postupak
 4. koordinira realizaciju Programa rada i odluka Upravnog i Izvršnog odbora,
 5. realizira zadatke sukladno odlukama i ovlaštenjima Upravnog i Izvršnog odbora te  posebno brine o imovini Društva,
 6. savjetuje Predsjednika u izvršenju financijskog plana,
 7. predstavlja i zastupa Društvo u domovini i inozemstvu,
 8. obavlja druge zadaće koje mu povjeri Upravni odbor.

 

TAJNIK DRUŠTVA

 

 

Članak 35.

 

            Tajnika Društva bira i imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.

            Tajnik :

 1. pomaže predsjedniku u pripremi sjednica Upravnog odbora i Skupštine te u izradi materijala o kojima će se na sjednici raspravljati,
 2. predstavlja i zastupa Društvo,
 3. vodi propisane evidencije o članstvu (Matičnu knjigu), imovini, školovanju i stručnom osposobljavanju, dodjeli priznanja i dr.
 4. obavlja i druge zadaće koje mu povjeri ili Upravni odbor ili predsjednik ili Izvršni dopredsjednik.

 

 

 

IZVRŠNI ODBOR

 

 

Članak 36.

 

            Izvršni odbor sačinjavaju: predsjednik, izvršni dopredsjednik, tajnik, zapovjednik i dozapovjednik Društva.
            Izvršni odbor upravlja radom Društva između dvije sjednice Upravnog odbora.
            Izvršni odbor nalazi se jednom tjedno zbog provođenja odluka Upravnog odbora.
            Izvršni odbor posebno vodi brigu o realizaciji Programa rada Društva, financijskog plana i programa te operativnog djelovanja Društva. Izvršnim odborom predsjeda predsjednik Društva po funkciji.
            Izvršni odbor nalazi se jednom tjedno zbog  odluka Upravnog odbora.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

 

 

 

ZAPOVJEDNIŠTVO

 

Članak 37.

 

Zapovjedništvo se osniva u cilju provedbe operativno-tehničkih zadaća Društva. Zapovjedništvo sačinjavaju zapovjednik, 2 dozapovjednik i 10 članova koje na prijedlog predsjednika Društva bira Upravni odbor. Zapovjedništvo se sastaje po potrebi, najmanje jedanput mjesečno.

Zapovjedništvo :
-     prati  i  organizira  poslove  vatrogasne  preventive,
-     organizira  i  obavlja  gašenje  požara  i  spašavanje  ljudi  i  imovine,
-     brine  se  o  školovanju  i  stručnom  osposobljavanju  vatrogasaca  i  članova  vatrogasne  mladeži,
-     priprema  i  organizira  vatrogasne  vježbe, natjecanja  i  druge  oblike  rada  i  aktivnosti  članova  Društva,
-     brine  se  o  čuvanju  vatrogasne  opreme  i  sredstava  za  zaštitu  od  požara,
-     organizira  i  provodi  zaključke  i  upute  Zapovjedništva  vatrogasne  zajednice  općine  i  županije,
-     vodi  evidenciju  i  podnosi  izviješća  o  sudjelovanju  vatrogasne  postrojbe  u  akciji  gašenja  ili  intervencijama,
-     odlučuje  o  financijskom  poslovanju  iz  djelokruga  rada  Zapovjedništva,
-     bira  i  razrješava  članove  radnih  tijela  Zapovjedništva, te  predsjednike  tih  tijela.

 

 

 

ZAPOVJEDNIK

 

Članak 38.

 

            Društvo ima zapovjednika dobrovoljne vatrogasne postrojbe, koji obavlja operativne poslove i zadaće.
            Za zapovjednika može biti birana osoba najmanje u zvanju vatrogasnog dočasnika.
            U slučaju odsutnosti ili spriječenosti zapovjednika, zamjenjuje ga njegov zamjenik sa svim pravima i ovlaštenjima.
            Mandat zapovjednika i dozapovjednika traje četiri godine.

 

 

Članak 39.

 

            Zapovjednik:

 1. vodi vatrogasnu postrojbu sa svim vrstama intervencija,
 2. priprema i organizira vatrogasne vježbe, natjecanja i druge oblike operativnog rada i aktivnosti članova Društva,
 3. brine se o čuvanju vatrogasne opreme i vozila,
 4. neposredno surađuje sa zapovjednikom operativnog vatrogasnog područja,
 5. može pokrenuti stegovni postupak,
 6. organizira i provodi zaključke i naputke Zapovjedništva Zajednice,
 7. vodi evidenciju i podnosi izvješća o sudjelovanju vatrogasne postrojbe u akciji gašenja i ostalim intervencijama,
 8. predstavlja Društvo u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu,
 9. nadzire kompletno zapovjedništvo.

 

 

 

 

 

DOZAPOVJEDNIK

 

 

Članak 40.

 

            Dozapovjednik:

 1. zamjenjuje zapovjednika prilikom odsustva,
 2. pomaže u pripremama i organizaciji vatrogasnih vježbi, natjecanja i drugim oblicima operativnog rada ia aktivnostima članova Društva,
 3. brine za čuvanje i održavanje vatrogasne opreme i vozila,
 4. vodi evidenciju i podnosi izvješća o sudjelovanju vatrogasne postrojbe u akciji gašenja i ostalim intervencijama.

 

 

 

 

STEGOVNA KOMISIJA

 

 

Članak 41.

 

            Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
            Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.
            Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjednik, Izvršni dopredsjednik, Zapovjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
            Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine.
            U Stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
     -     opomena,
     -      ukor,
     -     isključenje iz Društva.
            Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

 

 

Članak 42.

 

            Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
            Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

 

 

Članak 43.

 

            Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društva, Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela.
            Odlukom o osnivanju komisije ili radnog tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

GLASNOGOVORNIK

 

Članak 44.

 

            Društvo u svrhu boljeg predstavljanja svog rada u javnosti može imenovati glasnogovornika.
Glasnogovornika bira Upravni odbor Društva na razdoblje od 4 godine.

 

 

 

V    IMOVINA DRUŠTVA I  NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

 

Članak 45.

 

            Imovinu Društva čine:

 1. novčana sredstva,
 2. pokretne stvari,
 3. nekretnine.

 

Članak 46.

 

            Društvo stječe imovinu:

 1. od članarine,
 2. sufinanciranjem aktivnosti temeljem programa rada iz proračuna Grada Zagreba,
 3. dobrovoljnih priloga i darova,
 4. vlastitim aktivnostima na tržišnim osnovama,
 5. iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

 

Članak 47.

 

            Stručne, administrativne, financijsko materijalne, tehničke i ine poslove obavljaju djelatnici Društva na volonterskoj osnovi.
            Financijske poslove glede sredstava ostvarenih iz proračuna Grada Zagreba obavlja za Društvo Vatrogasna zajednica Grada Zagreba.

 

VI     OSTALE DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

 

Članak  48.

 

            Radi  ostvarivanja  ciljeva  i  zadataka  Društva, te  zadovoljavanja  potreba  svojih  članova, Društvo  može  osim  vatrogasne  djelatnosti, obavljati  i  druge  djelatnosti  iz  svog  djelokruga, neposredno  ili  u  zajednici  sa  svojim  članovima  sukladno  Statutu  i  posebnim  zakonskim  propisima:
-     izdavanje  brošura, knjiga, audiovizualnih  i  drugih  edukativnih  materijala, sukladno  posebnim  propisima 
-     prikupljanje  sredstava  iz  ekonomske  propagande,
-     izradu  vatrogasnih  priznanja  i  odličja, propagandnih  materijala, te  potrošnog  materijala  za  potrebe  Društva  i  svojih  članova,
-     iznajmljivanje  poslovnog  prostora, koji  ne  služi  neposredno  za  potrebe     vatrogasne  postrojbe  Društva,
-     poslove  nabavke  i  prodaje  vatrogasne  opreme  i  uređaja, sredstava  za  gašenje  požara, te  potrošnog  materijala  za  potrebe  svoje  organizacije, sukladno  članku  8. Zakona  o  trgovini,
-     organizacija  kulturnih  i  športskih  priredbi,
-     druge  poslove, sukladno  članku  12. Zakona  o  vatrogastvu, koji  su  od  interesa  za Društvo  i  članstvo, te  poslove  kojima  se  mogu  baviti  udruge  građana  po  zakonskim  propisima.

 

 

VII     DOKUMENTACIJA DRUŠTVA 

 

Članak  49.

 

            Radi  zadovoljavanja  zakonskih  i  statutarnih  obveza  Društvo  vodi  slijedeću  dokumentaciju:
-     matičnu  knjigu,
-     knjigu  zapovjednika,
-     dnevnik  teorijske  nastave  i  praktičnih  vježbi
-     knjigu  zapisnika,
-     knjigu  blagajne,
-     knjigu  osnovnih  sredstava,
-     knjigu  sitnog  inventara,
-     knjigu  popisa  povijesnih  dokumenata.

 

VIII     NAGRADE I PRIZNANJA

 

 

Članak 50.

             Društvo  dodjeljuje  nagrade, pismena  priznanja, odličja, plakete  i  sl. pojedincima, udrugama, ustanovama, zajednicama, poduzećima, radnjama  i  institucijama  zaslužnim  za  ostvarivanje  ciljeva  i  zadataka  Društva  u  skladu  s  odgovarajućim  pravilnikom  Hrvatske  vatrogasne  zajednice.
              Odluku  o  dodjeli  donosi  Upravni  odbor, na  prijedlog  pojedinca  ili  posebne  komisije, koja  se  u  tu  svrhu  osniva.

 

 

 

IX     GRB I ZASTAVA

 

Članak 51.

 

            Društvo može izraditi vlastiti grb i zastavu.
            Pri izradi idejnog rješenja grba i zastave posebno će se brinuti o tome da sadrže osnovne simbole vatrogastva i lokalnog kraja.

 

 

 

X     PRESTANAK RADA DRUŠTVA

 

Članak 52.

 

            Društvo prestaje s radom u slučajevima predviđenim Zakonom.
            U slučaju prestanka rada Društva imovina će pripasti Gradu Zagrebu, radi namjenskog korištenja za potrebe vatrogastva.

 

XI     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 53.

 

            Statut Društva donosi Skupština, koja daje i njegovo tumačenje.
Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Društva.

 

 

Članak 54.

 

            Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Dobrovoljnog vatrogasnog društva od 2000. godine.
            Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

 

Skupština DVD-a Šestine

 

_____________________

 

 

 

Zagreb, 24.03.2007.

 

 

sitno